ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
මුල් පිටුව
ඉවත්වන්න.
NCP/A/KB/HP/Nikawewa Mu V - පාසලේ වාරවිභාග ලකුණු
අංකය වසර ශ්‍රේණිය පංතිය මාධ්‍ය පිරිමි ගැහැණු එකතුව පන්තිභාරකාරීත්වය යාවත්කාලීන කිරීම Class ID Admin
1201888 Tamil2810R.Mareena Umma2019-02-1716032Update
2201899 Tamil3710I.Faiz2019-02-1716033Update