කලාප කාර්යාලයීය අනධ්‍යන සේවක ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපීය සංවර්ධනය උදෙසා නිහඩ සේවයක් සලසන කර්යාලයයීය අනධ්‍යන සේවකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසට . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Zonal Education Office - Anuradhapura - 2019-03-24

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන් ස්ථානගත කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය
උක්ත කරුණට අදාල 2018 7.18 දින පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පල කරන ලද දැන්වීමට අමතර වශයෙනි.

2018.12.31 දිනට වි . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP. - 2018-09-25

ජාතික මට්ටමේ පරිගණක උපාංග හා ජාල නඩත්තු වැඩසටහන - 2018.
පාසල් පද්ධතියේ පවතින පරිගණකයන්හි වගකීම් සහිත කාලයෙන් පසු නඩත්තු සම්බන්ධයෙන් පැවති බරපතල ගැටඵ හේතුවෙන් ඊට විසද . . . වැඩිදුර කියවන්න.
Provincial Department of Education - NCP. - 2018-09-17

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව හා අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018 උපදෙස් රැස්වීම.
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව හා අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2018 උපදෙස් රැස්වීම.

අයදුම්පත්‍ර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2018-07-21

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරඟාවලිය - 2018
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරඟාවලිය,පාසල්, කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ වාර්ෂික තරඟාවලිය පැවැත්වීම සඳහා . . . වැඩිදුර කියවන්න.
- 2018-04-24

“ සතුන්ටින් ප්‍රීතීමත්ව ක්‍රියාකාරි වෙමු “ සිඟිති ක්‍රිඩා උළෙලක් .
2018.02.23 වන දින අ/ හිරිවඩුන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ “ සතුටින් ප්‍රීතිමත්ව ක්‍රියාකාරි වෙමු “ යන තේමාව මුල් කර ගනිමින . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna Vidyalaya - 2018-02-26

2017 වර්ෂය ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙයන් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයා හිරිවඩුන්න විදයාලයෙන්..
2017 වර්ෂෙය් පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා කැකිරාව කලාපයේ අ/හිරිවඩුන්න විද්‍යාලෙය් සිසුන් 104 ක් පෙනි සිටි අතර .ලකුණු . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna Vidyalaya - 2018-01-24

කළාපීය අන්තර් පාසල් ගණිත ශූරතාවය හබරණ විදුහලට
2017.11.01 වන දින පැවති 6-10 ශ්‍රේණි සඳහා පැවති අන්තර් පාසල් ගණිත තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය අ/හබරණ ද්විතීක පාසලට හිමි විය.කැකිර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 2017-11-03

ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා නියමු වැඩසටහනක්....
අනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ ම.නු.ප. කොට්ඨාශයේ අ/ විහාරපාලුගම විද්‍යාරාජ විද්‍යාලයේ, උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/A/NC/Viharapalugama Vidyaraja.V - 2007-07-17

දුම්වැටි වීරෝධී දිනය දා හබරණ විදු දරුවෝ......
2017.06.01 වන දිනට යෙදීතිබූ දුම්වැටි වීරෝධී දිනය වෙනුවෙන් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් අ/හබරණ ද්විතීක පාසලේ ප . . . වැඩිදුර කියවන්න.
NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - 2006-01-17