ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 4 ක් නරඹමින් සිටියි.
174854
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
 
2017 - වාර සටහන
   
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය
තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්‍ෂණය - 12 / 13 ශ්‍රේණි