ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   " ඉගෙනුමට මුල්තැන "  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
ඉවත්වන්න.
විස්තරාත්මක පාසල් තොරතුරු - උතුරුමැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
19125 - NCP/A/KB/HP/Mahapothana Dutuwewa V
විදුහල්පති කලාපය
Kebithigollewa
පන්ති සංඛ්‍යාව
11
කොට්ඨාසය
Horowpathana
ගුරු සංඛ්‍යාව
15
ලිපිනය
Dutuwewa,Kapugollewa
සිසු (පිරිමි)
93
ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
සිසු (ගැහැණු)
93
භාෂා මාධ්‍යය
Sinhala
සිසු සංඛ්‍යාව
179
පාසල් දුරකථන අංකය
077-9180714
පාසැල් විද්‍යුත් ලිපිනය
පාසල් වර්ගය
2
පාසැල් වෙබ් අඩවිය
A. L. Rajakaruna
077-9180714
පන්ති පරාසය
1 - 11
තොරතුරු භාර නිළධාරී
A.G.E.N karunarathna
  පිහිටීම
8.63965420888529
,
80.8608446675699
 
යාවත්කාලීනකල පාසල් තොරතුරු
තොරතුරු ගොනුව
2018-05-10
17
1
විභාග ප්‍රතිඵල තොරතුරු
2019 තුන්වන වාර පරීක‍ෂණය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය
අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | Provincial Department of Education North Central  
දුරකථන : 025-2222532   |  ෆැක්ස් : 025-2222674  
  Last updated on 01-06-2022              Copyright @ 2023 Provincial Department of Education - NCP | ICT Unit